Repetitieruimte

De weijenbelt
Campherbeeklaan 82,
Berkum


Repetities

Ma: 20:00–22:30

Website Logo

BELEIDSPLAN 2013-2017embleem

INLEIDING

In de zomer van 2012 is op verzoek van het bestuur van het Groot Mannenkoor Zwolle (voortaan vermeld als GMZ) een beleidscommissie gevormd. De commissie kreeg als opdracht een beleidsplan op te stellen voor de periode 2013-2017. Het bestuur van het GMZ had twee kerndoelen aangegeven:

  • Kwantiteitsverbetering
  • Kwaliteitsverbetering

In april 2013 kwam de commissie met een uitgebreid en goed doortimmerd plan.

Korte inhoud van het Beleidsplan

KWANTITEITSVERBETERING - Met honderd man naar honderd jaar

Doelstelling voor de ledenwerving in het kader van kwantiteitsverbetering is in 2017 het honderdjarig bestaan met (minimaal) 100 actieve zangers te vieren. Het imago van het koor moet aantrekkingskracht hebben om nieuwe leden uit diverse doelgroepen aan te kunnen trekken. Daarbij verdienen de volgende aspecten veel aandacht:

  • Datgene wat kenmerkend is voor het GMZ: algemeen koor, veelzijdig internationaal zangrepertoire, kwaliteitsniveau
  • Doelgroepen waar de werving zich op zal richten: Mannen uit een leeftijdscategorie (40-60 jaar) die niet persé over zangervaring beschikken; Mannen die wel over zangervaring beschikken, maar niet ouder dan 65 jaar.

Het werven van nieuwe leden gaat via twee sporen. Ten eerste door het aanbieden van interessante projecten met een vrijblijvende deelname, zoals dat ook in het verleden met succes is toegepast (Kerstproject, Oost-Europaproject,e.d.). Daarnaast door het aanbieden van een speciale introductie-cursus "Ontdek Je Stem" voor aspirantleden (geheel gratis).

Opvang van aspirantleden

De aspirantleden ontvangen een begeleiding (via een individuele mentor) om de binding met het koor te bevorderen. De mentor heeft als taak het aspirantlid met het koor vertrouwd te maken door persoonlijke begeleiding tijdens de repetitie.

Repertoire

Eén van de belangrijkste aspecten waarin het koor zich van andere mannenkoren kan onderscheiden is de keuze van het repertoire. In de vorige eeuw heeft het koor een imposant en gevarieerd liederenarchief opgebouwd waaruit nog jaren vrijelijk geput kan worden. Toch zal er kritisch gekeken moeten worden of er een evenwichtige verdeling is over de volgende gebieden: eigentijds, klassiek, religieus, folksongs, opera, film/musical en rouw- en trouwrepertoire. Vooral moet gezocht worden naar "modernere" liederen (jaren '60 en '70,) die met name de leeftijdscategorie van 40 tot 60 jaar aanspreken.

KWALITEITSVERBETERING - Promotie naar de B-klasse

Koorscholing

Koorscholing is van cruciaal belang om het kwaliteitsniveau van het koor te handhaven en te verbeteren. Nieuwe koorleden en aspirant leden zullen gedurende een aantal weken een introductiecursus ("Ontdek je stem") moeten volgen om hen een juist stemgebruik aan te leren en hen tevens met het koorrepertoire vertrouwd te maken. Ook de huidige koorleden moet verdere scholing aangeboden worden.

Stemtesten

In ons koor zal kritisch gekeken worden naar de stemkwaliteit van zowel nieuwe als oude leden. Een stemtest kan de koorleden uitsluitsel geven over het juiste gebruik van de stem, de stemvastheid en het bepalen of men bij het ouder worden nog wel bij de juiste stempartij behoort.

Verplichting versus vrijblijvendheid

In het kader van een meer professionele benadering dient het bijwonen van repetities niet te worden beschouwd als een vrijblijvende aangelegenheid om de avond op aangename wijze te vullen. Van de koorleden mag ook worden geëist dat ze hun zangtraining niet beperken tot de gezamenlijke repetitie op maandagavond.

Presentatie

Bij een kwalitatief professionele uitstraling hoort een professionele presentatie. Bij een uitvoering vertaalt zich dat ondermeer in het correct opkomen en afgaan op het podium en een correcte houding. Daarnaast dient elk lid veel aandacht te hebben voor de verzorging van de kleding.

Artistieke leiding

Voor het naar een hoger niveau brengen van het koor is de dirigent(e) de sturende factor. De dirigent is sterk bepalend voor het imago van het koor. De dirigent dient daarom veel aandacht te hebben voor: - Het algemene/neutrale imago van het koor en de keuze van het repertoire.

  • De leden kunnen stimuleren en motiveren in het zingen.
  • De zanghouding, stemvorming en ademhalingstechnieken.

TOT SLOT

Met de beleidsinstrumenten zoals die hierboven zijn beschreven zal in 2017 het Groot Mannenkoor het honderdjarig bestaan kunnen vieren als een koor met een veelzijdig repertoire, met leden die professioneel zijn begeleid en geschoold en die zich vooral volledig hebben ingezet bij de totstandkoming van deze mijlpaal.

Als het koor zich met deze viering zo op de kaart zet, biedt dit hernieuwde mogelijkheden tot samenwerking met jeugdig talent.

Daarmee zal de stad Zwolle beschikken over een cultureel sieraad dat na honderd jaar haar glans niet heeft verloren, maar integendeel nog volop zal schitteren.

*************************************************************************************************************